Международен фестивал "Момчетата пеят"

Сдружение „Хор на софийските момчета“ стартира изпълнението на проект BGCULTURE-2.001-0123-C01 „Международен хоров фестивал „Момчетата пеят“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, приноса на Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, и чрез подкрепата от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Партньор по проекта е Хорът на момчетата от Рейкявик.

Договорът е подписан в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Допустимите разходи по проекта са в размер на 178 529,93 евро, от които 136 472,64 евро от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 24 083,41 евро национално съфинансиране и 17 973,88 евро собствен принос. Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи през месец януари 2024 година.

Проектът цели да ускори сътрудничеството и културния обмен със страните донори, да разшири обхвата на културните дейности на местно и на регионално ниво и да привлече нови публики. Фестивалът ще подобри достъпа на хората до музика от различни жанрове и култури, както и тяхната ангажираност, чрез провеждане на общи срещи с хористите. Проектът ще допринесе за създаване на равен достъп до културата на граждани от различни социални групи и ще подпомогне тяхното включване в културните процеси.

Дейностите по проекта предвиждат подготовка и провеждане на три издания на Международния хоров фестивал „Момчетата пеят“. Участие във фестивала ще вземат както български, така и чуждестранни момчешки хорови състави, включително Хорът на софийските момчета и Хорът на момчетата от Рейкявик. Изданията на фестивала ще се проведат в гр. София, гр. Рейкявик, както и в малки населени места в РБългария и РИсландия, където ще се организират неформални срещи на изпълнителите с публиката. В рамките на фестивала ще се проведат творчески срещи на диригентите за обмяна на опит, както и уъркшопи с участниците за подготовка на общите изпълнения за гала концертите.

В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри културният обмен между страните-партньори, ще бъдат привлечени нови публики и ще се улесни достъпът до изкуства и култура в малките населени места.

Повече информация на: https://www.eeagrants.bg/