HOSANNA IN EXCELSIS

Content:

1. Voskreseniya den, Neofit Rilski

2. Slava otsu, Yoan Kukuzel

3. Dostoino est, P. Efeski

4. Vozlyublyu, tya, gospodi

5. Voskresenie tvoe

6. Svyati boje

7. Da ispravitsia molitva moia, Dmitrii Bortnianski

8. Angel vopiyashe

9. Tebe poem, Gavril Jakimovich Lomakin

10. Heruvimska pesen, Gavril Jakimovich Lomakin

11. Otche nash, Nikolai Kedrov

12. Edin Sviat, Vladimir Orlov

13. Razboinika blagorazumnago, Vorotnikov

14. Sei narechenii i svyatii den, Dmitrii Bortnianski

15. Dostoino est, Petar Dinev

16. Vo Tsarstvii Tvoem, Petar Dinev

17. Hristos voskrese, Petar Dinev

18. Svyatii Boje, Petar Dinev

19. Hvalite Gospoda s nebes, Petar Dinev

20. Tebe poem, Dobri Hristov

21. VoTsarstvii tvoem, Dobri Hristov

22. Eletsi vo Hrista, Dobri Hristov

23. Heruvimska pesen, Dobri Hristov

24. Mnogaya leta, Dmitrii Bortnianski